PRIVACY POLICY
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem informacyjnym, określonym w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mając na uwadze fakt Pana/Pani współpracy ze mną oraz fakt zgromadzenia w jej toku Pana/Pani danych osobowych (obejmujących Pana/Pani dane kontaktowe), a nadto szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, przedstawiam poniżej informacje, które pomogą Panu/Pani powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego mgr Paweł Chyliński z siedzibą: Dobino 7a, 78-600 Wałcz, NIP: 765-148-7231, zwany dalej „Administratorem Danych”. Może się Pana/Pani skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony swoich danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub pisząc na adres e-mail: pawelchylinski@interia.pl lub dzwoniąc na numer: 693-168-359.
 2. Podanie danych osobowych w związku z wykonaniem tłumaczenia jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze Danych. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-d RODO, tj. następuje ono wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
  • nawiązania z Panem/Panią relacji handlowej,
  • prowadzenie z Panem/Panią korespondencji handlowej,
  • prawidłowa realizacja przez Administratora Danych umów z jego kontrahentem
  • dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią
  • dla celów związanych z zawartą umową.
 4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą: dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków handlowych oraz przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6.  Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich.
 7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pan/Pani prawo żądać, by Pana/Pani dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
 8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie  dotyczących Pana/Pani danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.
 10. W trakcie przetwarzania Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom: osoby upoważnione oraz podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.